Formularz zgłoszeniowy

Lista błędów formularza
DANE KURSU
Wybierz język *
Wybierz rodzaj kursu *
-
Wybierz poziom *
-
DANE OSOBOWE
Numer albumu (dla studentów Uczelni Łazarskiego)
Imię *
Nazwisko *
DANE KONTAKTOWE
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon kontaktowy *

Z kierunkowym bez 0 na początku

Uwagi
Uwagi

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane do celów:
  - związanych z przeprowadzeniem przez Uczelnię kursu językowego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  - realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego do czasu przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - prowadzenia monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwo i ochrona mienia,
  - organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest promocja własnych usług i działalności.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  - prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, informacji telefonicznej oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Twoje dane osobowe przechowywane będą:
  - przez okres niezbędny do realizacji kształcenia na kursie językowym,
  - w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  - w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.