Formularz zgłoszeniowy

Lista błędów formularza
DANE KURSU
Wybierz język *
Wybierz rodzaj kursu *
-
Wybierz poziom *
-
DANE OSOBOWE
Numer albumu (dla studentów Uczelni Łazarskiego)
Imię *
Nazwisko *
DANE KONTAKTOWE
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon kontaktowy *

Z kierunkowym bez 0 na początku

Uwagi
Uwagi

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - przeprowadzenia procesu rekrutacji na kurs językowy,
  - realizacji procesu kształcenia, do celów związanych z przeprowadzeniem przez Uczelnię kursu językowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  - dokumentacji przebiegu kształcenia,
  - wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w tym obowiązków informacyjnych i archiwizacyjnych. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  - prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego, w tym w formie mailingu,
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Twoje dane osobowe przechowywane będą:
  - przez okres niezbędny do realizacji kształcenia na kursie językowym,
  - w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  - w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych